Realitní slovník

Při pronajímání nemovitosti se setkáte se spoustou pojmů, které pro vás na začátku můžou být španělskou vesnicí. Tady je přehled těch základních.

A

Anuita

jedná se o zažité, i když nesprávné, pojmenování pro zůstatkovou hodnotu členského podílu družstva. Ve skutečnosti jde o nesplacenou výši jistiny původního dluhu.

Aukce

je dobrovolná forma prodeje nemovitosti, kdy za přesně stanovených podmínek účastník aukce licituje o ceně. Nemovitost je přiklepnuta tomu, kdo nabídne nejvyšší cenu. Takový účastník získává právo a povinnost za tuto cenu uzavřít na předmet aukce kupní smlouvu. Aukce v dnešní době probíhá často elektronicky.

B

Bytové družstvo

je právnická osoba určená k zajišťování bytových služeb svých členů, spravě domů, bytů a nebytových prostor, které vlastní jiné osoby (v omezeném rozsahu) a provozování dalších činností, ve výjimečných případech i podnikatelských, a to za předpokladu, že neohrozí bytové potřeby svých členů; podnikatelská činnost navíc může být pouze vedlejší (nikoli hlavní). Základním dokumentem jsou stanovy a nejvyšším orgánem je členská schůze, která volí představenstvo.

Bytová jednotka

neboli byt je část domu o jedné nebo několika místnostech, které splňují podle rozhodnutí stavebního úřadu svým uspořádáním a vybavením požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomu účelu určeny. Dělí se na: • mezonetový byt – byt ve dvou nebo více úrovních propojený schodištěm • suterénní byt - podlaha bytu leží pod úrovní okolního terénu • loft – byt vzniklý přestavbou průmyslových prostor. Typické jsou vysoké stropy a oterřené prostory Dispozice jsou: • 1+0 (garsoniéra) - 1 místnost + předsíň + sociální zařízení (bez kuchyně nebo kuchyňského koutu) • 1+kk (garsoniéra) - 1 místnost, ve které je kuchyňský kout + předsíň + sociální zařízení • 1+1 - 1 místnost + kuchyň jako samostatná místnost + předsíň + sociální zařízení • 2+kk - 2 místnosti, z nichž v jedné je kuchyňský kout + předsíň + sociální zařízení • 2+1 - 2 místnosti + kuchyň jako samostatná místnost + předsíň + sociální zařízení • 3+kk, 3+1, 4+kk ... (analogicky podle předcházejících) • atypické uspořádání - dispozice, která předešlým způsobem nejde popsat

C

Cenavá mapa

je soubor dat vyjadřující reálné ceny v daném místě a čase vycházející nejčastěji z cen uvedených v kupních smlouvách evidovaných v katastru nemovitostí.

Č

Část obce

je evidenční jednotka (někdy také označovaná jako místní část nebo čtvrť) se samostatnou řadou čísel popisných a evidenčních. Často je totožná s katastrálním územím, avšak nemusí tomu tak být.

Číslo popisné

je číslo, kterým je v dané části obce označená každá budova trvalého charakteru. Mívá zkratku č. p. nebo také čp.. Řada čísel popisných často odpovídá katastrálnímu území, ale někde z historických důvodů může mít samostatnou řadu i menší sídelní jednotka. Čísla popisná jsou povinná. Tato čísla se dají najít v katastrálních mapách.

D

Daň z nabytí nemovitých věcí

dříve nazývaná daň z převodu nemovitostí a hradil ji prodávající nemovitosti a kupující byl pro finanční úřad ručitelem. Pokud se smluvní strany dohodly, mohl daň z převodu uhradit kupující. Od 1.11.2016 došlo ke změně, kdy za předmět daně je považováno nabytí vlastnického práva k nemovité věci a daň se nazývá daň z nabytí nemovitých věcí. Výhradně ji hradí kupující. Tato daň se netýká dědictví nebo darování nemovitosti. Sazba daně z nabytí nemovitých věcí je 4% ze základu daně. Základem daně je nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj (např. náklady na znalecký posudek). Většinou se nabývací hodnota stanovuje porovnáním sjednané ceny a srovnávací daňové hodnoty. Vyšší z částek je nabývací hodnotou. Srovnávací daňová hodnota je buď částka odpovídající 75% směrné hodnoty nebo částka odpovídající 75% zjištěné ceny. Směrnou hodnotu pro zjištění nabývací hodnoty si může poplatník zvolit u nejběžněji nabývaných nemovitostí – např. bytových jednotek, rodinných domů a pozemků, jejichž součástí jsou tyto stavby, garáže, rekreačních objektů. Směrná hodnota vychází z cen obdobných nemovitých věcí v daném místě a čase. Poplatník v tomto případě k daňovému přiznání nedokládá znalecký posudek, ale v příloze daňového přiznání uvede údaje o nemovitosti, podle kterých správce daně vypočte směrnou hodnotu podle vyhlášky Ministerstva financí č. 419/2013 Sb.. V případě zjištěné ceny musí poplatník k daňovému přiznání doložit znalecký posudek. Daňové přiznání je poplatník povinen podat nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byl proveden vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Poplatník je povinen platit daň z nabytí nemovitých věcí prostřednictvím zálohy ve výši 4 % sjednané ceny. Záloha je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání daňového přiznání. Pro vyměření zálohy se použijí ustanovení daňového řádu o vyměření daně. Je-li záloha vyměřená správcem daně vyšší než záloha tvrzená poplatníkem, je rozdíl splatný v náhradní lhůtě do 30 dnů od doručení platebního výměru. V náhradní lhůtě je splatná i záloha vyměřená z moci úřední. Je-li daň z nabytí nemovitých věcí vyšší než záloha, je rozdíl mezi daní a zálohou splatný ve lhůtě 30 dnů od doručení platebního výměru. Uhrazená záloha se započítává na úhradu splatné daně. Je-li rozdíl mezi daní a zálohou méně než 200 Kč, daň se stanoví ve výši zálohy. Neodchyluje-li se vyměřovaná daň z nabytí nemovitých věcí od vyměřované zálohy, hledí se na vyměřovanou zálohu jako na tvrzenou daň. Uhrazená záloha se započítává na úhradu splatné daně.

Daň z nemovitých věcí

je jedna z majetkových daní, kterou je každý rok zdaňováno vlastnictví nemovité věci. Dříve se nazývala daň z nemovitosti. Přiznání k dani je povinen podat každý, kdo k 1. lednu nabyl nemovitost. Splatnost daně je do 31. května.

Developer

je investor (fyzická nebo právnická osoba), který investuje do výstavby (nebo rekonstrukce) nemovitostí), které jsou určeny k jejich dalšímu prodeji nebo pronájmu.

Dražba

je veřejné jednání, jehož cílem je zpeněžení majetku fyzické nebo právnické osoby, za účelem uspokojení pohledávky věřitele. Předmět dražby je nutné nechat ocenit znaleckým posudkem. Podrobnosti o dražené věci obsahuje dražební vyhláška. Dražby se může zúčastnit ten, kdo předem složí dražební jistotu uvedenou v dražební vyhlášce. V případě nevydražení se vrací zpět. Dražbu organizuje dražebník, který je povinen mít koncesovanou živnost. Předmět dražby vydraží účastník s nejvyšší nabídkou a vlastnictví na něj přejde udělením příklepu licitátora a je platné, pokud vydražitel uhradí ve stanovené lhůtě cenu dosaženou vydražením. Dražby se dělí na: dobrovolné – ta je prováděna na návrh vlastníka předmětu dražby nedobrovolné – ta je prováděna na návrh dražebního věřitele, jehož pohledávka je přiznána vykonavatelným titulem - soudním rozhodnutím, rozhodčím nálezem, notářským zápisem, exekutorským zápisem nebo jiným zákonným rozhodnutím.

Družstevní vlastnictví

je typ vlastnictví, kdy celý bytový dům nebo jednotlivé bytové jednotky jsou ve vlastnictví daného bytového družstva. Jeho uživatel – nájemce - jako člen družstva má jen právo nájmu. V inzerátech je obvykle označeno zkratkou DV.

E

Exekuce

je nucený výkon exekučního titulu, kterým je např. vykonavatelné rozhodnutí soudu, vykonavatelný rozhodčí nález, notářský zápis se svolením k vykonavatelnosti, vykonatelné rozhodnutí orgánu státní správy nebo jiná vykonatelná rozhodnutí, jejich výkon připouští zákon. Je-li nemovitost zatížena exekucí, na listu vlastnictví v části C Omezení vlastnického práva nejčastěji najdete: :: Zahájení exekuce – + jméno dlužníka :: Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti :: Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu :: Zástavní právo soudcovské :: Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu

Evidenční číslo

označuje budovy a objekty sloužící k občasnému bydlení nebo pro rekreaci – zahradní domky, chaty, chalupy.

F

Franšízing

je systém marketingu produktů, služeb a technologií, kdy je franšízantovi poskytnutý obchodní model, právo používání značky a využívání know-how.

Fond oprav

je suma financí, kterou má společenství vlastníků na svém účtu k dispozici pro údržbu, opravy, pojištění a další poplatky za daný bytový dům. Jednotliví vlastníci bytů měsíčně hradí částku podle jejich podílu na společných prostorách domu. Podíl je uveden buď v prohlášení vlastníka nebo na listu vlastnictví.

G

Geometrický plán

je technický podklad a neoddělitelná součást listin, podle kterých má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li potřeba předmět zápisu nově zobrazit do katastrální mapy.

H

Home staging

je profesionální příprava nemovitosti na prodej nebo pronájem. Sladění barev, uspořádání nábytku a doplňků má za cíl zvýšení atraktivity nemovitosti, zvýšení zájmu ze strany kupujících a maximalizaci kupní ceny.

Hypoteční úvěr

neboli hypotéka je typ úvěru pro fyzické i právnické osoby, který musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Obvykle se jako zástava využívá financovaná nemovitost. Není to ale podmínkou, je možné ručit i jinou nemovitostí. Hypoteční banky nabízejí dva typy hypoték – účelovou – určenou pro investici do nemovitosti a neúčelovou (americkou hypotéku) – kterou můžete použít pro jakýkoli účel.

I

Insolvenční řízení

je soudní řízení, jehož předmětem je projednání úpadku (platební neschopnosti) a jeho řízení. Skládá se z podání insolvenčního návrhu, zahájení insolvenčního řízení, rozhodnutí o úpadku, rozhodnutí o vhodném způsobu řešení úpadku, realizace zvoleného způsobu řešení a konec insolvenčního řízení.

Inspekce nemovitosti

je odborné prověření technického stavu nemovitosti z hlediska jejího skutečného stavu a hodnoty. Spolu s právním prověřením se jedná o základní službu při nákupu nemovitosti s cílem dosažení férové ceny. Posuzuje se např. statika, hydroizolace, energetické zatížení, stav rozvodů, kvalita stavby vzhledem ke skutečné ceně nemovitosti a případných nákladů na opravy.

J

Jistina

je vypůjčená finanční částka, za kterou dlužník platí věřiteli úrok. Při řádném splácení je součástí splátky hypotečního úvěru.

Jistota

dříve kauce, je v souvislosti s pronájmem bytu zajištění závazku formou složení sjednané finanční částky, maximálně do výše trojnásobku měsíčního nájemného. Podle nového občanského zákoníku je nově pronajímatel povinen nájemníkovi za složení této jistoty vyplácet úrok.

K

Katastr nemovitostí

je veřejným souborem údajů o nemovitostech v České republice, zahrnující jejich popis, soupis, geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem. Součástí katastru nemovitostí je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.

Katastrální mapa

je státní mapové dílo, jeho obsahem je polohopis a popis. Polohopis katastrální mapy obsahuje zobrazení hranic katastrálních území, hranic územních správních jednotek, státních hranic, hranic pozemků, obvodů budov a vodních děl evidovaných v katastru, další prvky polohopisu (mosty, tunely), hranice chráněných území a ochranných pásem a body polohového bodového pole.

Katastrální území

zkráceně k. ú., je základní územní technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru nemovitostí společně evidovaný soubor nemovitostí. V rámci k. ú. jsou číslovány parcely v jedné nebo dvou číselných řadách. V rámci České republiky mají katastrální území jedinečná pojmenování, která zpravidla vycházejí z názvu obce, osady nebo městské části. V mnoha případech se jejich názvy například rozlišujícími přívlastky od názvu správní jednotky (obce, městské části) odlišují. Katastrální území pokrývají celé území státu. Hranice a názvy katastrálních území určují místně příslušné katastrální úřady po projednání s obcemi nebo na jejich návrh.

Kolaudace

je úřední postup, který musí proběhnout před užíváním právě dokončené stavby. Rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, že objekt splňuje požadované stavební, hygienické a protipožární normy a povoluje jeho užívání pro účel, pro který je kolaudován.

Kupní smlouva

na nemovitosti je smlouva, na základě které dochází k převodu vlastnického práva k věci mezi prodávajícím, kterému vzniká povinnost předmět koupě odevzdat kupujícímu předmět koupě, a kupujícím, kterému vzniká povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu.

Katastrální úřad

je správní úřad, který zejména vykonává státní správu katastru nemovitostí České republiky. Rozhoduje o vkladech a záznamech, opravuje chyby atd.. Dále např. schvaluje změny hranic katastrálních území nebo změny pomístního názvosloví. V každém kraji je jeden katastrální úřad, který má několik katastrálních pracovišť.

L

List vlastnictví (LV)

neboli výpis z katastru nemovitostí (slangově „elvéčko“) , zkráceně LV, je veřejná listina, která obsahuje soupis nemovitostí, které v daném katastrálním území vlastní konkrétní vlastník nebo spoluvlastníci a slouží k prokazování tohoto vlastnictví. Vydává ho katastrální úřad příslušný danému katastrálnímu území nebo je možné jej získat přes CzechPOINT. Základní náhled je dostupný na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz/. Listy vlastnictví jsou platné k datu vydání a jsou označovány pořadovým číslem v rámci daného katastrálního území.

Lodžie

je zastropený prostor v budově otevřený navenek do exteriéru. Na rozdíl od balkonu nevystupuje ven z obvodové zdi.

LTV – Loan to value

je výraz (v překladu „úvěr k hodnotě) vyjadřující poměr mezi hypotečním úvěrem a zástavní hodnotou nemovitosti, tzn. maximální financovatelnou částku ve vztahu k reálné likvidní tržní ceně nemovitosti. Pokud ČNB říká, že banka žadateli dá „jen 80% hypotéku“, znamená to, že žadatel musí mít ze 20% financovat nemovitost z vlastních zdrojů.

M

N

Nabývací titul

je listina, na základě které současný vlastník nemovitosti danou nemovitost nabyl. Nejčastěji se jedná o kupní smlouvu, darovací smlouvu, usnesení o dědictví, usnesení o příklepu, atd..

Nájem

je závazek vzniklý uzavřením nájemní smlouvy, ve které se pronajímatel a nájemce dohodnou na tom, že nájemce může za nájemné dočasně užívat věc ve vlastnictví pronajímatele. Nájemce může pronajatou věc dále podnajmout, jestliže s tím souhlasí pronajímatel. Často se nájmu říká pronájem, takový výraz ale legislativa nezná.

Nájemce

je osoba (hovorově nájemník), která si za dohodnutý obnos (nájemné) pronajala nemovitou věc. Povinností nájemce je pronajatou věc užívat tak, jak je písemně uvedeno ve smlouvě s pronajímatelem. Nájemce má právo poskytnout pronajatou věc podnájemníkovi, pokud s tím pronajímatel souhlasí.

Nájemné

je finanční odměna pronajímateli za poskytnutí nemovitosti nájemci v dohodnuté výši podle nájemní smlouvy.

Nájemní smlouva

je smlouva, na základě které pronajímatel přenechává nájemci za úplatu nemovitost pro bytovou potřebu nájemce.

Návrh na vklad

je písemná žádost o to, aby katastrální úřad za základě smlouvy provedl vklad věcného práva do katastru nemovitostí (typicky vklad vlastnického práva na základě kupní smlouvy o koupi nemovitosti).

Nebytový prostor

je místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jinému účelu než k bydlení (např. ateliér nebo studio), u kterých byl udělen souhlas k jejich užívání k nebytovým účelům.

Nový občanský zákoník

zkráceně NOZ je zákon č. 89/2012 Sb., který nabyl účinnost 1.1.2014. Nahradil předchozí československý občanský zákoník z roku 1964 a další zákony, mimo jiné zákon o vlastnictví bytů a zákon o rodině. K odlišení od předchozího občanského zákoníku se nazývá nový občanský zákoník.

O

Osobní vlastnictví

je typ vlastnictví, kdy je daná nemovitost majetkem vlastníka(ů) (fyzické osoby nebo osob) zapsaných v katastru nemovitostí. Vlastník může s nemovitostí nakládat zcela podle svého uvážení – kdykoli rekonstruovat, pronajímat nebo prodat. V inzerátech je obvykle označeno zkratkou OV.

Orientační číslo

používá se v některých obcích s pojmenovanými ulicemi, zejména ve větších městech, a které udává adresu budovy a je alternativou k domovnímu číslu (tedy číslu popisnému nebo evidenčnímu). Může mít zkratky č. o., č. or., čo.; původně označované jako nové číslo.

P

Parcela

je geometricky a polohově určený pozemek označený parcelním číslem, zobrazený v katastrální mapě a evidovaná v katastru nemovitostí. Stavební parcela je pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemková parcela je pozemek, který není stavební parcela.

Parcelní číslo

je číselné označení sloužící k identifikaci parcel i pozemků v katastru nemovitostí a jsou přidělována vždy v rámci katastrálního území. Je zde možné najít dvě číselné řady – pozemkové parcely a stavební parcely. Stanovuje se při vzniku samotné parcely.

Plomba

značená v katastru nemovitostí písmenem P upozorňuje na to, že s danou nemovitostí probíhá nějaká změna, tzn. že se mění nebo budou měnit údaje o nemovitosti. Pro kupující je např. největší nebezpečí ve chvíli, kdy exekutor podá návrh na exekuci, čímž vlastníkovi znemožní s nemovitostí jakkoli nakládat s nemovitostí do vyřešení exekuce.

Podílové spoluvlastnictví

je typ vlastnictví, kdy byt nebo dům vlastní více vlastníků a každému z nich náleží konkrétní podíl (ne konkrétní část nemovitosti).

Podlaží

je jedna úroveň budovy v dané výšce nad nebo pod zemí. Počet podlaží se rovná počtu podlah, které dům má bez ohledu na to, jestli jsou podlaží v podzemí, v přízemí nebo nad přízemím (u bytového domu). Výrazy patro nebo poschodí, na rozdíl od podlaží, označují jen části domu nad přízemím. Přízemí je 1. nadzemní podlaží (1.NP), 1. patro je 2. nadzemní podlaží atd.. U některých bytových domů je tzv. zvýšené přízemí, tzn. 1. nadzemní podlaží je nad okolním terénem.

Podnájem

je přenechání nemovité věci s písemným souhlasem pronajímatele na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu třetí osobě.

Prohlášení vlastníka

je právní úkon (vložený do katastru nemovitostí) vlastníka budovy o rozdělení bytového nebo rodinného domu na bytové a nebytové jednotky včetně jejich příslušenství, se kterými je spojeno užívání společných částí nemovitosti.

Právní prověření nemovitosti

zjišťuje, jestli s prodávanou nemovitostí disponuje skutečný vlastník nebo vlastníci a také prověření evidovaného stavu k omezením vlastnického práva k nemovitosti(em). Informace o vlastnících nebo omezení vlastnického práva jsou k nahlédnutí online http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ nebo na katastrálním úřadě – z listu vlastnictví nebo nabývacího titulu. Právní prověření poskytuje advokát a je nezbytné u každého nákupu nemovitosti.

Provize realitní kanceláře

je dohodnutá odměna mezi prodávajícím a realitní kanceláří (makléřem) za zprostředkování prodeje nemovitosti za služby, které si prodávající objednal. Obvykle zahrnuje nafocení, prezentaci a inzerci nemovitosti, prohlídky, právní servis, úschova kupní ceny u realitní kanceláře, předání nemovitosti. Je stanovena buď procentem z prodeje nebo pevnou částkou Co je ale obsaženo v ceně provize, na to je potřeba se vždy předem informovat. Některé realitní kanceláře např. uvádějí, že záleží na dohodě mezi prodávajícím a kupujícím, kdo provizi kanceláři při prodeji nemovitosti uhradí. To je ale velký omyl. Provizi platí ten, kdo si službu objedná a hlavně ten, koho zprostředkovatel zastupuje.

Průkaz energetické náročnosti budovy

neboli energetický štítek, zkráceně PENB, je průkaz o energetické náročnosti provozu nemovitosti rozdělený do kategorii od A po G. Jedná se o rozbor nemovitosti z pohledu hospodaření s energiemi. Je možné jej zpracovat pro všechny budovy nebo jen jejich části.

R

Realitní makléř

je realitní odborník, který zprostředkovává prodej nemovitostí a měl by výhradně zastupovat zájmy prodávajícího. Jeho odměnou je provize k realizovaného obchodu. Někteří makléři se specializují na rezidenční nemovitosti, někteří na komerční nemovitosti.

S

SIPO

neboli Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva je služba poskytovaná Českou poštou umožňující sdružit více příkazů od různých společností. Plátce dostane přidělené spojovací číslo, které oznámí poskytovatelům služeb.

Společenství vlastníků jednotek

neboli SVJ je právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku. Členství ve společenství je neoddělitelně spojeno s vlastnictvím bytové jednotky. Za dluhy SVJ ručí jeho člen v poměru podle velikosti svého podílu na společných částech. Jestliže nebylo SVJ založeno již dříve, založí je vlastníci jednotek, kde je alespoň pět jednotek, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků. SVJ je založeno schválením stanov a vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku.

Správa nemovitosti

je soubor činností zajišťující bezproblémový chod (pronajímané) nemovitosti. Např. při správa pronajímaných bytů může zahrnovat výběr a prověřování nájemníků, příprava smluvních dokumentů, kontrola měsíčních plateb, kontrola stavu nemovitosti, zajištění údržby.

T

U

Úschova kupní ceny

je složení kupní ceny ke třetímu nezávislému subjektu než dojde k převodu vlastnického práva zápisem do katastru nemovitostí. Existuje advokátní, notářská, bankovní úschova, případně úschova u realitní kanceláře.

Územní plán

je plán stanovující urbanistickou koncepci obce, který řeší využití ploch, jejich uspořádání, určuje základní regulaci území a vymezuje hranice území, na kterých je možné stavět.

V

Vlastník nemovitosti

je fyzická osoba (občan) nebo právnická osoba, která vlastní nemovitost a může toto vlastnické právo doložit výpisem z listu vlastnictví z katastru nemovitostí.

Věcné břemeno

je věcné právo k cizí věci, které omezuje vlastníka nemovitosti tím, že umožňuje oprávněné osobě užívání majetku – typicky v případě, pokud rodiče darují nemovitost svému potomkovi, i když v nemovitosti bydlí.

Z

Zástavní právo smluvní

je věcné právo k cizí věci, jehož cílem je zajištění dluhu pro případ, že by dlužník nebyl schopen svůj závazek řádně splácet – v případě hypotečního úvěru banka vyžaduje zástavu nemovitosti k zajištění pohledávky (hypotéky). V případě neplnění podmínek vyplývajících ze smlouvy je zástavní věřitel (banka) oprávněn domáhat se uspokojení ze zastavené věci (nemovitosti). Zástavní právo smluvní bývá vyznačeno na listu vlastnictví v části C Omezení vlastnického práva.

Zástupce kupujícího

je realitní odborník, který při nákupu nemovitosti zastupuje výhradně zájmy kupujícího. V obchodech s nemovitostmi se zabývá se jen koupí nemovitosti, nikdy ne prodejem. Tuto službu nabízejí i některé realitní kanceláře, nicméně z podstaty věci v takových případech dochází ke střetu zájmů, protože nejprve spárují své nabídky s poptávajícími a pro kupujícího nehledají nemovitost napříč trhem. Zástupce kupujícího po seznámení se s požadavky kupujícího vyhledává vhodné nemovitosti, prověří právní a technických stav vytipovaných. Kupujícího provází realizací celého obchodu.

Zprostředkovatelská smlouva

je smlouva, kterou se zprostředkovatel zavazuje obstarat zájemci (typicky při prodeji nemovitosti) za odměnu (provizi) vyvíjet činnost směřující k tomu, aby zájemce mohl uzavřít kupní smlouvu (na nemovitost) a zájemce (prodávající) se zavazuje zprostředkovateli uhradit smluvenou odměnu v tom případě, že bylo dosaženo výsledku pomocí zprostředkovatele. Exkluzivní neboli výhradní smlouva – je výhradní právo zprostředkovatele, typicky pro jednu realitní kancelář, obstarat příležitost k nalezení zájemce o prodej dané nemovitosti Neexkluzivní nebo nevýhradní smlouva – je nevýhradní právo, kdy nemovitosti k prodeji může nabízet více realitních kanceláří a vlastník nemovitosti současně.

Kontakt

Nevíte si rady nebo máte obavy, že pronájem nemovitosti nezvládnete sami? 

Zavolejte mi na +420 773 919 991