Realitní slovník

Při koupi nemovitosti se setkáte se spoustou pojmů, které pro vás na začátku můžou být španělskou vesnicí. Tady je přehled těch základních.

A

Anuita

u družstevního bytu jde o zažité, ale nesprávné pojmenování zůstatkové hodnoty členského podílu družstva. Správně jde o nesplacenou výši jistiny původního dluhu.

Anuitní splátka

je způsob splácení hypotéky , kdy je stálá platba hrazená v pravidelných časových intervalech po dané období. Splátka obsahuje jistinu a úroky, jejichž vzájemný poměr se po dobu splácení mění.

Aukce

je dobrovolná forma prodeje nemovitosti, kdy za přesně stanovených podmínek účastník aukce licituje o ceně. Nemovitost je přiklepnuta tomu, kdo nabídne nejvyšší cenu. Takový účastník získává právo a povinnost za tuto cenu uzavřít na předmet aukce kupní smlouvu.

B

Bonita

klienta je ohodnocení žadatele o úvěr (fyzické nebo právnické osoby), jak je schopen splácet budoucí dluh bance. Vychází z příjmů domácnosti žadatele a jeho dalších zdrojů. Čím větší bonita, tím lepší podmínky.

Byt

je část domu o jedné nebo několika místnostech, které splňují podle rozhodnutí stavebního úřadu svým uspořádáním a vybavením požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomu účelu určeny.

Bytová jednotka

je byt a podíl na společných částech bytového domu.

Bytové družstvo

je právnická osoba určená k zajišťování bytových služeb svých členů, spravě domů, bytů a nebytových prostor, které vlastní jiné osoby (v omezeném rozsahu) a provozování dalších činností, ve výjimečných případech i podnikatelských, a to za předpokladu, že neohrozí bytové potřeby svých členů; podnikatelská činnost navíc může být pouze vedlejší (ne hlavní). Základním dokumentem jsou stanovy a nejvyšším orgánem je členská schůze, která volí představenstvo.

C

Cenová mapa

je soubor dat vyjadřující reálné ceny v daném místě a čase vycházející nejčastěji z cen uvedených v kupních smlouvách evidovaných v katastru nemovitostí.

Č

Část obce

je evidenční jednotka (někdy také označovaná jako místní část nebo čtvrť) se samostatnou řadou čísel popisných a evidenčních. Může nebo nemusí být totožná s katastrálním územím.

Čerpání

je využití poskytnutého úvěru na určený účet klienta – jednorázově nebo postupně. U postupného čerpání se jedná o opakované poskytnutí finančních prostředků na účet klienta na základě splnění podmínek ve smlouvě o úvěru.

Číslo evidenční

označuje budovy a objekty sloužící k občasnému bydlení nebo pro rekreaci – zahradní domky, chaty, chalupy. Má zkratku ev.č..

Číslo orientační

je alternativou k číslu popisnému a v adrese se uvádí za lomínkem Může mít zkratky č. o., č. or., čo..

Číslo popisné

je číslo, kterým je v dané části obce označená každá budova trvalého charakteru. Mívá zkratku č. p. nebo také čp.. Řada čísel popisných často odpovídá katastrálnímu území, ale někde z historických důvodů může mít samostatnou řadu i menší sídelní jednotka. Čísla popisná jsou povinná. Tato čísla se dají najít v katastrálních mapách.

D

Daň z nabytí nemovitých věcí

.se od 1.11.2016 odvádí z úplatného nabytí vlastnického práva k nemovité věci a hradí ji výhradně kupující. Nevztahuje se na dědictví nebo darování nemovitosti. Sazba daně je 4% ze základu daně. Dříve se tato daň nazývala daň z převodu nemovitostí a hradil ji prodávající nemovitosti a kupující byl pro finanční úřad ručitelem. Pokud se smluvní strany dohodly, mohl daň z převodu uhradit kupující.

Daň z nemovitých věcí

je daň, kterou je každý rok zdaňováno vlastnictví nemovité věci. Dříve se nazývala daň z nemovitosti. Přiznání k dani je povinen podat každý, kdo k 1. lednu nabyl nemovitost. Splatnost daně je do 31. května.

Developer

je investor (fyzická nebo právnická osoba), který investuje do výstavby (nebo rekonstrukce) nemovitostí, které jsou určeny k jejich dalšímu prodeji nebo pronájmu.

Dražba

je veřejné jednání, jehož cílem je zpeněžení majetku fyzické nebo právnické osoby, za účelem uspokojení pohledávky věřitele. Předmět dražby je nutné nechat ocenit znaleckým posudkem. Podrobnosti o dražené věci obsahuje dražební vyhláška. Dražby se může zúčastnit ten, kdo předem složí dražební jistotu uvedenou v dražební vyhlášce. V případě nevydražení se vrací zpět. Dražbu organizuje dražebník, který je povinen mít koncesovanou živnost. Předmět dražby vydraží účastník s nejvyšší nabídkou a vlastnictví na něj přejde udělením příklepu licitátora a je platné, pokud vydražitel uhradí ve stanovené lhůtě cenu dosaženou vydražením. Dražby se dělí na: dobrovolné – ta je prováděna na návrh vlastníka předmětu dražby nedobrovolné – ta je prováděna bez souhlasu vlastníka předmětu dražby na návrh dražebního věřitele, jehož pohledávka je přiznána vykonavatelným titulem - soudním rozhodnutím, rozhodčím nálezem, notářským zápisem, exekutorským zápisem nebo jiným zákonným rozhodnutím.

Dražební vyhláška

je dokument, ve kterém jsou uvedeny veškeré informace pro konání dražby – dražebník, popis předmětu dražby, termín, místo konání, typ dražby, nejnižší podání, minimální příhoz, lhůta pro složení dražební jistoty.

Dražebník

je fyzická (zapsaná v živnostenském rejstříku) nebo právnická osoba, která organizuje dražbu a má koncesi Ministerstva pro místní rozvoj. Může jím být i orgán státní správy – například finanční úřad.

Družstevní vlastnictví

je typ vlastnictví, kdy celý bytový dům nebo jednotlivé bytové jednotky jsou ve vlastnictví daného bytového družstva. Jeho uživatel – nájemce - jako člen družstva má jen právo nájmu. V inzerátech je obvykle označeno zkratkou DV.

E

Exekuce

je nucený výkon exekučního titulu, kterým je např. vykonavatelné rozhodnutí soudu, vykonavatelný rozhodčí nález, notářský zápis se svolením k vykonavatelnosti, vykonatelné rozhodnutí orgánu státní správy nebo jiná vykonatelná rozhodnutí, jejich výkon připouští zákon. Je-li nemovitost zatížena exekucí, na listu vlastnictví v části C Omezení vlastnického práva nejčastěji najdete: :: Zahájení exekuce – + jméno dlužníka :: Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti :: Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu :: Zástavní právo soudcovské :: Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu.

F

Fixace úrokové sazby

je u hypotéky doba, po kterou se úroková sazba (a tím i splátka úvěru) nebude měnit.

Fond oprav

je suma financí, kterou má společenství vlastníků na svém účtu k dispozici pro údržbu, opravy, pojištění a další poplatky za daný bytový dům. Jednotliví vlastníci bytů měsíčně hradí částku podle jejich podílu na společných prostorách domu. Podíl je uveden buď v prohlášení vlastníka nebo na listu vlastnictví.

Franšízing

je systém marketingu produktů, služeb a technologií, kdy je franšízantovi poskytnutý obchodní model, právo používání značky a využívání know-how.

G

Geometrický plán

je technický podklad a neoddělitelná součást listin, podle kterých má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li potřeba předmět zápisu nově zobrazit do katastrální mapy.

H

Home staging

je profesionální příprava nemovitosti na prodej nebo pronájem. Sladění barev, uspořádání nábytku a doplňků má za cíl zvýšení atraktivity nemovitosti, zvýšení zájmu ze strany kupujících a maximalizaci kupní ceny.

Hypoteční úvěr

neboli hypotéka je typ úvěru pro fyzické i právnické osoby, který musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Obvykle se jako zástava využívá financovaná nemovitost. Není to ale podmínkou, je možné ručit i jinou nemovitostí. Hypoteční banky nabízejí dva typy hypoték – účelovou – určenou pro investici do nemovitosti a neúčelovou (americkou hypotéku) – kterou můžete použít pro jakýkoli účel.

I

Identifikace parcel

je porovnání údajů o nemovité věci z katastru nemovitostí s údaji z dřívějších pozemkových evidencí nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci.

Insolvenční řízení

je soudní řízení, jehož předmětem je projednání úpadku (platební neschopnosti) a jeho řízení. Skládá se z podání insolvenčního návrhu, zahájení insolvenčního řízení, rozhodnutí o úpadku, rozhodnutí o vhodném způsobu řešení úpadku, realizace zvoleného způsobu řešení a konec insolvenčního řízení.

Inspekce nemovitosti

je odborné prověření technického stavu nemovitosti z hlediska jejího skutečného stavu a hodnoty. Spolu s právním prověřením se jedná o základní službu při nákupu nemovitosti s cílem dosažení férové ceny. Posuzuje se např. statika, hydroizolace, energetické zatížení, stav rozvodů, kvalita stavby vzhledem ke skutečné ceně nemovitosti a případných nákladů na opravy.

J

Jistina

je vypůjčená finanční částka, za kterou dlužník platí věřiteli úrok. Při řádném splácení je součástí splátky hypotečního úvěru.

Jistota

dříve kauce, je v souvislosti s pronájmem bytu zajištění závazku formou složení sjednané finanční částky, maximálně do výše trojnásobku měsíčního nájemného. Podle nového občanského zákoníku je nově pronajímatel povinen nájemníkovi za složení této jistoty vyplácet úrok.

K

Katastr nemovitostí

je veřejný soubor údajů o nemovitostech v České republice, zahrnující jejich popis, soupis, geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem. Součástí katastru nemovitostí je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.

Katastrální mapa

je mapa obsahující polohopis a popis všech nemovitostí s katastrálních území, které jsou vedeny v katastru nemovitostí.

Katastrální úřad

je správní úřad, který zejména vykonává státní správu katastru nemovitostí České republiky. Rozhoduje o vkladech a záznamech, opravuje chyby atd.. Dále např. schvaluje změny hranic katastrálních území nebo změny pomístního názvosloví. V každém kraji je jeden katastrální úřad, který má několik katastrálních pracovišť.

Katastrální území

zkráceně k. ú., je základní územní technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru nemovitostí společně evidovaný soubor nemovitostí. Katastrální území mají jedinečná pojmenování, která zpravidla vycházejí z názvu obce, osady nebo městské části.

Kolaudace

je úřední postup, který musí proběhnout před užíváním právě dokončené stavby. Rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, že objekt splňuje požadované stavební, hygienické a protipožární normy a povoluje jeho užívání pro účel, pro který je kolaudován.

Kupní smlouva

je smlouva, na základě které dochází k převodu vlastnického práva k věci mezi prodávajícím, kterému vzniká povinnost předmět koupě odevzdat kupujícímu předmět koupě, a kupujícím, kterému vzniká povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu.

L

List vlastnictví (LV)

neboli výpis z katastru nemovitostí (slangově „elvéčko“) , zkráceně LV, je veřejná listina, která obsahuje soupis nemovitostí, které v daném katastrálním území vlastní konkrétní vlastník nebo spoluvlastníci a slouží k prokazování tohoto vlastnictví. Vydává ho katastrální úřad příslušný danému katastrálnímu území nebo je možné jej získat přes CzechPOINT. Základní náhled je dostupný na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz/. Listy vlastnictví jsou platné k datu vydání a jsou označovány pořadovým číslem v rámci daného katastrálního území.

Lodžie

je zastropený prostor v budově otevřený navenek do exteriéru. Na rozdíl od balkonu nevystupuje ven z obvodové zdi.

LTV – Loan to value

vyjadřuje poměr mezi hypotečním úvěrem a zástavní hodnotou nemovitosti, tzn. maximální financovatelnou částku ve vztahu k reálné likvidní tržní ceně nemovitosti. Pokud ČNB říká, že banka žadateli dá „jen 80% hypotéku“, znamená to, že žadatel musí mít ze 20% financovat nemovitost z vlastních zdrojů.

M

MCP

je zkratka (Marriage Community Property) pojmu manželé cizího práva.

N

Nabývací titul

je listina, na základě které současný vlastník nemovitosti danou nemovitost nabyl a je eveden v listu vlastnictví v části E. Nejčastěji se jedná o kupní smlouvu, darovací smlouvu, usnesení o vypořádání společného jmění manželů, usnesení o dědictví nebo usnesení o příklepu (z dražby). Nabývací titul musí být opatřen razítkem katastrálního úřadu, jinak se nejedná o nabývací titul. Je možné jej získat od vlastníka nemovitosti nebo na místně příslušném katastrálním úřadě.

Nájem

je závazek vzniklý uzavřením nájemní smlouvy, ve které se pronajímatel a nájemce dohodnou na tom, že nájemce může za nájemné dočasně užívat věc ve vlastnictví pronajímatele. Nájemce může pronajatou věc dále podnajmout, jestliže s tím souhlasí pronajímatel. Často se nájmu říká pronájem, takový výraz ale legislativa nezná.

Nájemce

je osoba (hovorově nájemník), která si za dohodnutý obnos (nájemné) pronajala nemovitou věc. Povinností nájemce je pronajatou věc užívat tak, jak je písemně uvedeno ve smlouvě s pronajímatelem. Nájemce má právo poskytnout pronajatou věc podnájemníkovi, pokud s tím pronajímatel souhlasí.

Nájemné

je finanční odměna pronajímateli za poskytnutí nemovitosti nájemci v dohodnuté výši podle nájemní smlouvy.

Nájemní smlouva

je smlouva, na základě které pronajímatel přenechává nájemci za úplatu nemovitost pro bytovou potřebu nájemce.

Návrh na vklad

je písemná žádost o to, aby katastrální úřad za základě smlouvy provedl vklad věcného práva do katastru nemovitostí (typicky vklad vlastnického práva na základě kupní smlouvy o koupi nemovitosti).

Nebytový prostor

je místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jinému účelu než k bydlení (např. ateliér nebo studio), u kterých byl udělen souhlas k jejich užívání k nebytovým účelům.

Nemovitá věc

neboli nemovitost je pozemek nebo stavba spojená se zemí pevným základem (dům, chata, chalupa, zahrada, pole, sad, altán a další). Pod tímto pojmem si můžeme představit také byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky dle zákona o vlastnictví bytů.

Nový občanský zákoník (NOZ)

zkráceně NOZ je zákon č. 89/2012 Sb., který nabyl účinnost 1.1.2014. Nahradil předchozí československý občanský zákoník z roku 1964 a další zákony, mimo jiné zákon o vlastnictví bytů a zákon o rodině. K odlišení od předchozího občanského zákoníku se nazývá nový občanský zákoník.

O

Obytná místnost

je část bytu, která splňuje požadavky předepsané vyhláškou a je určena k trvalému bydlení. Má podlahovou plochu nejméně 8 m2 a pokud tvoří byt jediná obytná místnost, musí mít podlahovou plochu nejméně 16 m2 .

Odhad nemovitosti

je stanovení hodnoty majetku, nejčastěji při prodeji a nákupu nemovitosti, ale také při získání hypotéčního úvěru, dědictví, soudních sporech, atd.. Odhad nejčastěji dělá například realitní kancelář (prodej nemovitosti), hypoteční banka (zástava nemovitosti) nebo odhadce (daň z nabytí nemovitosti).

Osobní vlastnictví

je typ vlastnictví, kdy je daná nemovitost majetkem vlastníka(ů) (fyzické osoby nebo osob) zapsaných v katastru nemovitostí. Vlastník může s nemovitostí nakládat zcela podle svého uvážení – kdykoli rekonstruovat, pronajímat nebo prodat. V inzerátech je obvykle označeno zkratkou OV.

Ověření podpisu

je nezbytný úkon například při podpisu kupní smlouvy, kdy tato musí mít ověřené podpisy všech účastníků smlouvy. Rozlišujeme dva typy takového ověření – úředně ověřený podpis – je podpis provedený a ověřený přímo před úředním orgánem nebo uznání podpisu za vlastní – je prohlášení podepisujícího, že se jedná o jeho podpis, čímž je podpis ověřený.

P

P.A.

neboli per annum je úrok za jeden rok.

P.M.

neboli per mensem je úrok za jeden měsíc.

Parcela

je geometricky a polohově určený pozemek označený parcelním číslem, zobrazený v katastrální mapě a evidovaný v katastru nemovitostí. Stavební parcela je pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemková parcela je pozemek, který není stavební parcela.

Parcelní číslo

je číselné označení sloužící k identifikaci parcel i pozemků v katastru nemovitostí a jsou přidělována vždy v rámci katastrálního území. Je zde možné najít dvě číselné řady – pozemkové parcely a stavební parcely. Stanovuje se při vzniku samotné parcely.

Plomba

značená v katastru nemovitostí písmenem „P“ upozorňuje na to, že s danou nemovitostí probíhá nějaká změna právního vztahu, tzn. že se mění nebo budou měnit údaje o nemovitosti. Pro kupující je např. největší nebezpečí ve chvíli, kdy exekutor podá návrh na exekuci, čímž vlastníkovi znemožní s nemovitostí jakkoli nakládat s nemovitostí do vyřešení exekuce.

Podílové spoluvlastnictví

je typ vlastnictví, kdy byt nebo dům vlastní více vlastníků a každému z nich náleží konkrétní podíl (ne konkrétní část nemovitosti).

Podlaží

je jedna úroveň budovy v dané výšce nad nebo pod zemí. Počet podlaží se rovná počtu podlah, které dům má bez ohledu na to, jestli jsou podlaží v podzemí, v přízemí nebo nad přízemím (u bytového domu). Výrazy patro nebo poschodí, na rozdíl od podlaží, označují jen části domu nad přízemím. Přízemí je 1. nadzemní podlaží (1.NP), 1. patro je 2. nadzemní podlaží atd.. U některých bytových domů je tzv. zvýšené přízemí, tzn. 1. nadzemní podlaží je nad okolním terénem.

Podnájem

je právní vztah mezi nájemcem a podnájemcem, kdy nájemce přenechá nemovitou věc nebo její část s písemným souhlasem pronajímatele na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu.

Právní prověření

nemovitosti zjišťuje, jestli s prodávanou nemovitostí disponuje skutečný vlastník nebo vlastníci a také prověření evidovaného stavu k omezením vlastnického práva k nemovitosti(em). Informace o vlastnících nebo omezení vlastnického práva jsou k nahlédnutí online http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ nebo na katastrálním úřadě – z listu vlastnictví nebo nabývacího titulu. Právní prověření poskytuje advokát a je nezbytné u každého nákupu nemovitosti.

Prohlášení vlastníka

je dokument (podle zákona s názvem „Prohlášení o rozdělení práva k domu“), vložený do katastru nemovitostí, kterým vlastník budovy vymezí rozdělení vlastnického práva k objektu. Na jeho základě vzniknou jednotlivé bytové jednotky, nebytové prostory (garáže, kanceláře, atd..). S vlastnictvím vymezeného bytu nebo nebytového prostoru je spojeno podílové spoluvlastnictví na společných částech domu. Za jednotku se tak považuje byt (nebo nebytový prostor) plus podíl na společných částech. Prohlášení vlastníka je nutné mít, pokud se řeší například převod družstevních bytů do osobního vlastnictví členů nebo prodej obecních bytů. Změnu Prohlášení vlastníka lze provést v okamžiku, kdy ve vztahu k domu dochází ke změnám stavby z hlediska zákona o vlastnictví bytů – například při realizaci půdní vestavby nebo střešní nástavby.

Provize

je dohodnutá odměna mezi prodávajícím a realitní kanceláří (makléřem) za zprostředkování prodeje nemovitosti za služby, které si prodávající objednal. Co je ale obsaženo v ceně provize, na to je potřeba se vždy předem informovat. Některé realitní kanceláře například uvádějí, že záleží na dohodě mezi prodávajícím a kupujícím, kdo provizi uhradí. To je ale velký omyl. Provizi platí ten, kdo si službu objednal a hlavně ten, koho zprostředkovatel zastupuje.

Průkaz energetické náročnosti budovy

neboli energetický štítek, zkráceně PENB, je průkaz o energetické náročnosti provozu nemovitosti rozdělený do kategorii od A po G. Jedná se o rozbor nemovitosti z pohledu hospodaření s energiemi. Je možné jej zpracovat pro všechny budovy nebo jen jejich části.

Předkupní právo

je zákonné právo, kdy je prodávající povinen nabídnout nemovitou věc nejdříve spoluvlastníkovi.

R

Realitní makléř

je realitní odborník, který zprostředkovává prodej nemovitostí a měl by výhradně zastupovat zájmy prodávajícího. Jeho odměnou je provize k realizovaného obchodu. Někteří makléři se specializují na rezidenční nemovitosti, někteří na komerční nemovitosti.

Rezervační smlouva

tento pojem sice legislativa nezná, nicméně je to smlouva nejčastěji uzavíraná při prodeji nemovitosti, který zprostředkovává realitní makléř nebo kancelář. Musí být trojstranná – mezi prodávajícím, realitní kanceláří a zájemcem o koupi. Uzavírá se na sjednanou dobu, po kterou nesmí prodávající nebo makléř nemovitost prodat třetí osobě a zájemce musí složit sjednanou rezervační zálohu. Jsou zde sjednány také další podmínky celé transakce, jako například termín uzavření kupní smlouvy.

Rezervační záloha

nebo také blokovací depozitum je finanční částka (nejčastěji ve výši provize), jejímž zaplacením zájemce o koupi vyjadřuje svůj vážný zájem. Její výše a podmínky zaplacení a vrácení jsou sjednány v rezervační smlouvě.

RPSN

neboli roční procentuální sazba nákladů je procentuální hodnota umožňující vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného úvěru – vyjadřuje procentuální podíl, který dlužník zaplatí za rok zahrnující splátky, správu a další náklady spojené s úvěrem.

S

SIPO

neboli Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva je služba poskytovaná Českou poštou umožňující sdružit více příkazů od různých společností. Plátce dostane přidělené spojovací číslo, které oznámí poskytovatelům služeb.

Sklep

je samostatná vyzděná místnost nejčastěji celá nebo částečně pod úrovní terénu. Existují i takové, například v novostavbách, které jsou v přízemí domu, stejně tak mohou být v nejvyšším patře.

Sklepní kóje

je část místnosti tvořená latěmi nebo pletivem a nepovažuje se za místnost.

Smlouva o budoucí smlouvě kupní

se uzavírá v případě, že se prodávající a kupující nemovitosti předběžně dohodnou na všech podstatných náležitostech a že ve sjednaném termínu uzavřou kupní smlouvu. Budoucí kupní smlouva by měla již obsahovat návrh samotné kupní smlouvy.

Smlouva o převodu členských práv a povinností

je smlouva mezi převádějícím (nájemcem) a nabyvatelem za účelem převodu - nabytí práv a povinností související se členstvím v družstvu.

Společenství vlastníků

neboli SVJ je právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku. Ze zákona vznikne v budově o miniminálně pěti jednotkách vlastněných alespoň třemi vlastníky. Členství ve společenství je neoddělitelně spojeno s vlastnictvím bytové jednotky. Za dluhy SVJ ručí jeho člen v poměru podle velikosti svého podílu na společných částech. SVJ je založeno schválením stanov a vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku.

Společné části domu

jsou společně užívané prostory, jako chodby, schodiště, sklepní prostory, sušárny, kolárny, atd., stejně jako rozvody vody, odpadů, elektřiny, plynu, atd..

Společné jmění manželů

zkráceně SJM, je majetek nabytý v době trvání manželství, který manželé vlastní rovným dílem, s výjimkou majetku získaného dědictvím, darem, z restitucí, věci osobní povahy nebo majetek nabytý jedním z manželů v součinnosti se smluvním ujednáním sepsaným mezi manželi, který upravuje práva k majetku nabytého za trvání manželství a tento majetek je považován za majetek náležející do výlučného vlastnictví jednoho z manželů.

Spoluvlastnictví

je vlastnictví dvou nebo více osob k jedné společné věci současně. Spoluvlastnictví může být určeno ideálně (podíly) nebo reálně, kdy spoluvlastník má určenou část, kterou vlastní jen on.

Správa nemovitosti

je soubor činností zajišťující bezproblémový chod (pronajímané) nemovitosti. Např. při správa pronajímaných bytů může zahrnovat výběr a prověřování nájemníků, příprava smluvních dokumentů, kontrola měsíčních plateb, kontrola stavu nemovitosti, zajištění údržby.

T

Tržní cena

je cena, na které se dohodne prodávající a kupující a za tuto cenu uzavřou obchod v daném místě a čase.

U

Úschova kupní ceny

je složení kupní ceny ke třetímu nezávislému subjektu než dojde k převodu vlastnického práva zápisem do katastru nemovitostí. Existuje advokátní, notářská, bankovní úschova, případně úschova u realitní kanceláře.

Územní plán

je plán stanovující urbanistickou koncepci obce, který řeší využití ploch, jejich uspořádání, určuje základní regulaci území a vymezuje hranice území, na kterých je možné stavět.

V

Věcné břemeno

je věcné právo k cizí věci, které omezuje vlastníka nemovitosti tím, že umožňuje oprávněné osobě užívání majetku – typicky v případě, pokud rodiče darují nemovitost svému potomkovi, i když v nemovitosti bydlí.

Vklad

je forma zápisu práva k nemovitosti, který na základě rozhodnurí katastrálního úřadu o povolení vkladu udává vznik, změnu nebo zánik práva k nemovitosti.

Vlastnictví

neboli vlastnické právo je věcné právo vlastníka nad konkrétní věcí.

Vlastník

je fyzická osoba nebo právnická osoba, která vlastní nemovitost a může toto vlastnické právo doložit výpisem z listu vlastnictví z katastru nemovitostí.

Z

Zákaz zatížení

je povinnost vlastníka věc nezatížit, tj. nezřídit k ní zástavní právo, služebnost, předkupní právo, atd.. Tento způsob omezení dispozičního práva se v poslední době používá při financování nákupu nemovitosti. V podstatě je to pojistka banky, která se chrání před odlivem klientů na konci fixačního období hypotéky. Věřitel má moc rozhodnout, jestli budete na konci fixace moci refinancovat úvěr u jiné bankovní instituce.

Zákaz zcizení

je povinnost vlastníka věc po sjednanou dobu nezcizit, tj. nepřevést vlastnické právo na jinou osobu (prodejem, darováním, atd.). Tento způsob omezení dispozičního práva se v poslední době používá při financování nákupu nemovitosti. V podstatě je to pojistka banky, která se chrání před odlivem klientů na konci fixačního období hypotéky. Věřitel má moc rozhodnout, jestli budete na konci fixace moci refinancovat úvěr u jiné bankovní instituce.

Zástavní právo smluvní

.je věcné právo k cizí věci, jehož cílem je zajištění dluhu pro případ, že by zástavce (vlastník předmětu zástavy) nebyl schopen svůj závazek řádně splácet – v případě hypotečního úvěru banka vyžaduje zástavu nemovitosti k zajištění pohledávky (hypotéky). V případě neplnění podmínek vyplývajících ze smlouvy je zástavní věřitel (banka) oprávněn domáhat se uspokojení ze zastavené nemovitosti. Zástavní právo bývá vyznačeno na listu vlastnictví v části C Omezení vlastnického práva jako Zástavní právo smluvní.

Zástupce kupujícího

je realitní odborník, který při nákupu nemovitosti zastupuje výhradně zájmy kupujícího. V obchodech s nemovitostmi se zabývá se jen koupí nemovitosti, nikdy ne prodejem. Tuto službu nabízejí i některé realitní kanceláře, nicméně z podstaty věci v takových případech dochází ke střetu zájmů, protože nejprve spárují své nabídky s poptávajícími a pro kupujícího nehledají nemovitost napříč trhem. Zástupce kupujícího po seznámení se s požadavky kupujícího vyhledává vhodné nemovitosti, prověří právní a technických stav vytipovaných. Kupujícího provází realizací celého obchodu.

Znalecký posudek

je odborné dílo vypracované znalcem nebo znaleckým ústavem splňující náležitosti posudku. Stanovuje hodnotu oceňovaného majetku podle požadavků zákona o oceňování majetku nebo podle požadavků soudu.

Zprostředkovatelská smlouva

je smlouva, kterou se zprostředkovatel zavazuje obstarat zájemci (typicky při prodeji nemovitosti) za odměnu (provizi) vyvíjet činnost směřující k tomu, aby zájemce mohl uzavřít kupní smlouvu (na nemovitost) a zájemce (prodávající) se zavazuje zprostředkovateli uhradit smluvenou odměnu v tom případě, že bylo dosaženo výsledku pomocí zprostředkovatele. Exkluzivní neboli výhradní smlouva – je výhradní právo zprostředkovatele, typicky pro jednu realitní kancelář, obstarat příležitost k nalezení zájemce o prodej dané nemovitosti Neexkluzivní neboli nevýhradní smlouva – je nevýhradní právo, kdy nemovitosti k prodeji může nabízet více realitních kanceláří a vlastník nemovitosti současně.

Ž

Žadatel o úvěr

je zletilá fyzická osoba oprávněná k právním úkonům s trvalým pobytem na území České republiky. Žadatelem může být jedna nebo více osob. Stejně tak jím může být i právnická osoba.

Kontakt

Nevíte si rady nebo máte obavy, že nákup nemovitosti nezvládnete sami? 

Zavolejte mi na +420 773 919 991