Daň z nabytí nemovitých věcí

Kupujete-li jakoukoli nemovitost, dani z jejího nabytí se nevyhnete. 

Daň z nemovitých věcí je jednou z majetkových daní, kterou je každý rok zdaňováno vlastnictví nemovité věci. Výlučným příjemcem jsou obce, v jejichž územním obvodě se zdaňovaná nemovitost nachází. Správu daně zajišťuje finanční úřad. Přiznání k dani z nemovitých věcí se jako jediné podává dopředu. Dříve měla tato daň název daň z nemovitosti.

  • Předmět daně

Předmětem daně jsou nemovité věci (bytové jednotky, stavby a pozemky), které se nacházejí na území České republiky a jsou evidovány v katastru nemovitostí.

Daň z nemovitých věcí označuje dva typy daní a každá z nich se stanovuje samostatně:

:: daň z pozemků

:: daň ze staveb a bytových jednotek

Konečnou výši daně určují metry vámi vlastněných nemovitostí a koeficienty, které určují jednotlivé obce.

  • Kdo podává

Daňové přiznání je povinen podat každý, kdo k 1. lednu daného roku nabyl nemovitost. A dále ti vlastníci, u kterých se změnily „okolnosti rozhodné pro vyměření daně“ – kolaudace, přístavba domu, změna výměry pozemku. Pokud jste nemovitost darovali nebo prodali, jste povinni tuto skutečnost finančnímu úřadu oznámit (majitelé datových schránek elektronicky).

  • Kde podává

Přiznání k dani podáváte k finančnímu úřadu, v jehož kraji se nemovitost nachází. Vlastníte-li více nemovitostí v jednom kraji, podáváte přiznání na jeden úřad. Vlastníte-li více nemovitostí ve více krajích, podáváte přiznání za každý kraj.

  • Kdy podat

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Jako poplatník jste povinen podat příslušnému finančnímu úřadu daňové přiznání nejpozději do 31. ledna na zdaňovací období. Rozhodným datem je 1.1. příslušného roku.

Pokud daňové přiznání nepodáte, vystavujete se pokutě ve výši 0,05% z výše daně za každý den prodlení, která se ale počítá až 6. pracovní den po uplynutí lhůty pro podání. Pokuta za pozdní podání přiznání se nevyměřuje v případě, pokud její výše nepřesáhne 200 Kč.

  • Jak podat

Pokud máte zřízenou datovou schránku, jste od roku 2015 povinni podávat všechna přiznání k dani elektronicky. Podáte-li přiznání včas, ale v papírové podobě, vystavujete se zákonné pokutě ze strany finančního úřadu ve výši 2 000 Kč. Správce daně nemá možnost ji snížit nebo neuložit.

  • Kdy zaplatit

Splatnost daně je nejpozději do 31.5. zdaňovacího období. Pokud daň přesáhne částku 5 000 Kč, je splatná buď najednou do 31.5. nebo ve dvou stejných splátkách, tzn. do 31.5. a do 30.11..

Finanční úřad během května rozesílá složenky s aktuální výší daně. Pokud na adrese nemovitosti nebydlíte nebo ji např. pronajímáte, můžete si nechat posílat údaje k zaplacení na email. Žádost můžete podat na tomto formuláři.

  • Jak zaplatit

:: převodem z účtu

:: poštovní poukázkou

:: hotově na pokladně příslušného finančního úřadu

:: hotově na pokladně České národní banky

:: prostřednictvím SIPO - žádost můžete podat na tomto formuláři

  • ke stažení