Daň z nabytí nemovitých věcí

Zákonem z 15.9.2020 se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a to zpětně od prosince 2019.

Kupující, kteří tuto daň zaplatili, mohou požádat o její vrácení.

Vzor žádosti o vrácení přeplatku na dani z nabytí nemovitých věcí

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nabyti-nemovitych-veci/informace-stanoviska-sdeleni/vzor-zadosti-o-vraceni-preplatku-dznnv-10931

Daň z nabytí nemovitých věcí jste ze zákona povinni uhradit v případě úplatného převodu nemovitosti - typicky při koupi (případně při směně). I když je to z vašich již jednou zdaněných peněz - jak říká klasik, můžeme o tom diskutovat, můžeme o tom vést spory, můžeme s tím i nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat… Tato daň se nevztahuje na bezúplatné převody, to znamená darování nebo dědictví.

Výjimka osvobození od daně se vztahuje na úplatné převody:

:: první placený převod novostavby, který se uskuteční do 5 let od okamžiku, kdy je možné stavbu využívat ke svému účelu

:: první placený převod jednotky pro bydlení, která vznikla výsledkem stavebních úprav

:: převod majetku družstva do osobního vlastnictví jeho člena.

  • Předmět daně

Předmětem daně je nabytí vlastnického práva k nemovité věci a výhradně ji hradí kupující. Dříve se tato daň nazývala daň z převodu nemovitostí a hradil ji prodávající nemovitosti a kupující byl pro finanční úřad ručitelem. Pokud se smluvní strany dohodly, mohl daň z převodu uhradit kupující.

Od 1.11.2016 došlo ke změně a daň se nazývá daň z nabytí nemovitých věcí.

Sazba daně činí 4% z ceny nemovitosti, tj. z ceny kupní nebo odhadní, vždy z ceny vyšší.

  • Kdo podává

Daňové přiznání k dani z nabytí podává a platí každý, kdo úplatně nabyl nemovitost. Podává jej každý vlastník, pokud nemovitost nabyli například manželé nebo podíloví spoluvlastníci.

  • Kde se podává

Daňové přiznání podáváte na místně příslušný finanční úřad podle umístění nemovitosti.

  • Kdy podat

Daňové přiznání jste povinni podat do konce 3. kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém došlo ke vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (podáte-li například návrh na vklad na katastrální úřad 1.6. a vklad je zapsán 1.7., termín pro podání přiznání a zaplacení je nejpozději do 31.10.).

  • Jak podat

:: osobně na pracovišti místně příslušného finančního úřadu

:: poštou

:: elektronicky – máte-li zřízenou datovou schránku, jste od roku 2015 povinni podávat všechna přiznání k dani elektronicky; podáte-li přiznání včas, ale v papírové podobě, vystavujete se zákonné pokutě 2 000 Kč.

  • Kdy zaplatit

Daň jste povinni uhradit ve stejném termínu, jako jste povinni podat daňové přiznání, tj. do konce 3. kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém došlo ke vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (např. podáte-li návrh na vklad na katastrální úřad 1.6. a vklad je zapsán 1.7., termín pro podání přiznání a zaplacení je nejpozději do 31.10.).

  • Jak zaplatit

:: hradí se zálohově na základě podaného přiznání

:: pro daň z nabytí, kdy není doložen znalecký posudek, lze využít jako nabývací hodnotu tzv. srovnávací daňovou hodnotu

::: poplatník daně podá daňové přiznání včetně příloh, vyčíslí daň a zaplatí zálohově daň z kupní ceny

::: finanční úřad určí směrnou hodnotu na základě poskytnutých informací

::: finanční úřad srovnávací daňovou hodnotu porovná s cenou kupní (sjednanou cenou)

::: finanční úřad spočítá a vyčíslí samotnou daň

::: finanční úřad porovná vyčíslenou daň se zálohou na daň tvrzenou poplatníkem daně v přiznání

::: v případě, že srovnávací daňová hodnota je vyšší než sjednaná cena, finanční úřad doměří doplatek

::: poplatník obdrží platební výměr, který je splatný do 30 dnů

:: směrnou hodnotu nelze použít v daňovém přiznání k dani z nabytí v případě pořízení:

::: lesního pozemku s lesním porostem

::: pozemku, který je vodní plochou

::: stavby hromadné garáže a pozemku, jehož je tato stavba součástí

::: nedokončené stavby nebo jednotky a u pozemku, jehož součástí je tato rozestavěná stavba nebo rozestavěná jednotka

::: pozemku zatíženého právem stavby

::: pozemku, jehož součástí je kromě vybraných staveb i rozestavěná stavba a pozemek, který je s tímto pozemkem ve funkčním celku

::: ostatních nemovitostí, např. nebytové prostory – kancelářské budovy, výrobní budovy, skladovací haly, apod. nebo hotel, penziony

:: převodem z účtu

:: poštovní poukázkou

:: hotově na pokladně příslušného finančního úřadu

:: hotově na pokladně České národní banky

  • přílohy k daňovému přiznání

:: kupní smlouva

:: vyrozumění o vkladu zaslané katastrálním úřadem

:: znalecký posudek (je-li nutný)

:: doklady snižující daň (náklady na znalecký posudek)

  • ke stažení

Za spolupráce děkuji daňové poradkyni ing. Leoně Čechové.

 

CHCETE MÍT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ CO NEJDŘÍVE VYŘEŠENÉ?